Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pro nákup v online obchodě G-moto

 

 1. Základní ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále také jen „kupní smlouva“ nebo jen „smlouva“), kdy na jedné straně vystupuje společnost Global Lease, s.r.o., IČO: 620 29 100, se sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118369, e-mail: info@globallease.cz, telefon: +420 602 769 027 jako prodávající (dále jen „prodávající“)  a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“). 
 3. Tyto obchodní podmínky neplatí pro jiné dealery značek, jejichž výhradní zastoupení pro území České republiky prodávající má. Tyto dealery lze kontaktovat prostřednictvím e mailových adres nebo webových adres uvedených na stránce www.g-moto.cz. Objednávkový formulář na stránkách www.g-moto.cz umožňuje objednat zboží pouze u prodávajícího.
 4. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny zákazníky, a to podnikatele i spotřebitele. Bez ohledu na to je možné, že některé části těchto obchodních podmínek se týkají jen spotřebitelů, nebo jen podnikatelů. 
 5. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Zboží nabízené v našem online obchodě je určeno výhradně pro osoby starší 18ti let.
 6. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo a označí se tak za podnikatele, bere tím na vědomí, že se na něj nevztahují části všeobecných obchodních podmínek určených výhradně pro spotřebitele. Postavení podnikatele se dále může lišit v závislosti na tom, zda jde o podnikatele kupujícího zboží k výkonu svého podnikání, nebo podnikatele kupujícího zboží jinak, než k výkonu svého podnikání.
 7. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.g-moto.cz (dále jen „internetový obchod“).
 8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupující prostřednictvím objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

 1. Informace o zboží a jeho cenách
 2. Informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě; pro kupujícího je rozhodná cena v době odeslání objednávky. 
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Jedná se o nezávaznou výzvu k objednávkám v rámci internetového obchodu.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Vychází ze sazeb příslušného operátora, prodávající si neúčtuje žádné poplatky.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat u prodejce“ a kliknutím na objednávkový formulář G - moto. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odeslaná objednávka je závazným návrhem na uzavření smlouvy určeným prodávajícímu (§ 1736 občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“). 
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o doručení objednávky na e mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za přijetí nabídky dle § 1740 občanského zákoníku, na jehož základě by došlo k uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou tyto obchodní podmínky. 
 4. Kupní smlouva je uzavřena až po výslovném potvrzení objednávky prodávajícím, které je přijetím nabídky dle § 1740 občanského zákoníku. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Není-li výslovné potvrzení objednávky doručeno kupujícímu do 14 dnů od odeslání objednávky, platí, že objednávka nebyla prodávajícím přijata. 
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, informuje o tom kupujícího a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu; kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit i od již uzavřené kupní smlouvy, byla-li objednávka již výslovně potvrzena. Prodávající informuje kupujícího o chybě a o případném odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí této nabídky kupujícím zaslaným na emailovou adresu prodávajícího.

 

 1. Zákaznický účet
 2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávky zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 5. Kupující není oprávněn umožnit užívání zákaznického účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu alespoň 1 roku, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Platební podmínky a dodání zboží
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 7806900237/0100, vedený u Komerční banky a.s.,
 • bezhotovostně platební kartou online prostřednictvím platební brány www.gopay.cz,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
 • v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží. 
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Způsob dopravy a převzetí zboží je kupujícím volen při objednání zboží z dostupných možností (zejména na určenou adresu, prostřednictvím výdejny zásilek či osobně), u nichž jsou vždy uvedeny i související náklady. 
 2. V případě platby při předání zboží je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí uvedené doby má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale neučinil tak, ačkoli mu to prodávající umožnil. Pokud je kupujícím podnikatel a je zvoleno doručení dopravcem, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího již předáním zboží prvnímu dopravci.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici jako příloha těchto obchodních podmínek zde: (www.g-moto.cz/obchodni-podminky/). Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře.
 4. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejdříve však po vrácení zboží nebo prokázání, že jej prodávajícímu odeslal, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, stanovení zjevně chybné ceny (viz čl. III. odst. 8 těchto obchodních podmínek), anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupující je povinen věc prohlédnout co nejdříve po převzetí a přesvědčit se o jejich vlastnostech a množství. Spotřebitelé a podnikatelé kupující zboží jinak, než k výkonu svého podnikání jsou oprávněni uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (§§ 2165 a násl. OZ). V případě použitého zboží jsou spotřebitel a podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvanácti měsíců od převzetí.
 2. Podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání je povinen uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, přičemž vadu je třeba u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let po odevzdání věci (§ 2112 OZ).
 3. Na zboží je prodávajícím poskytována záruka v délce 2 roky. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. Záruku nelze uplatnit u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 4. V případě výskytu vady může spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání požadovat:
 • výměnu za nové zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 • výměnu vadné součásti zboží.

Není-li to možné, může spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání pouze právo na bezplatné odstranění vady.

 1. Právo na výměnu za nové zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má i právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt se považuje, pokud se tatáž vada projeví alespoň třikrát.
 2. Neuplatní-li spotřebitel nebo podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání žádné z výše uvedených práv, může požadovat přiměřenou slevu.
 3. V případě výskytu vady, které je nepodstatným porušením smlouvy, může podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání požadovat:
 • odstranění vady opravou věci nebo dodáním nové věci bez vady,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. V případě výskytu vady, která zakládá podstatné porušení smlouvy, má podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání dále právo:
 • požadovat výměnu za nové zboží,
 • odstoupit od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy může podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání také v případě, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě; za opakovaný výskyt se považuje, pokud se tatáž vada projeví alespoň třikrát.

 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 3. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy je kupujícímu vrácena kupní ceny v plné výši.
 4. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 5. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který bylo dané zboží zlevněno.
 6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. V případě spotřebitele vyřídí prodávající reklamaci včetně případného odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Je-li kupujícím podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 45 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 8. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace na kontaktní e-mail.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po vytknutí vady. 

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 1. Osobní údaje
 2. Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE www.g-moto.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
 2. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pověřena Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat náležitosti, které jsou spolu s formulářem návrhu a dalšími informacemi k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dostupné na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.6.2020