Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Global Lease, s.r.o. IČO: 620 29 100 se sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118369 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1,

e-mail:info@globallease.cz,

telefon: 602 760 027

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (jako např. shromáždění, uložení, pozměnění, omezení, výmaz nebo zničení).II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, které jste mu poskytl/a, a to v rozsahu:
 • e-mailová adresa pro registraci (vytvoření zákaznického profilu) na webové stránce správce a/nebo odebírání obchodních sdělení správce,
 • jméno a příjmení, poštovní adresa, telefon, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky zboží.
 1. Zpracovávané osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a její plnění. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže být objednávka zpracována a úspěšně vyřízena.

 

III.

Cookies

 1. Na webových stránkách správce jsou užívány i soubory cookies, které zaznamenávají a ukládají informace o Vaší návštěvě a o tom, jak webové stránky využíváte (nastavení prohlížeče, jazyka, fontů apod.). Užívání cookies dochází ke shromažďování, tj. ke zpracování osobních údajů. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány přímo do vašeho počítače nebo mobilního zařízení.
 2. Na webových stránkách správce jsou užívány následující cookies:

 

Nezbytné cookies

externaFontsLoaded

Pomáhá nám s načítáním fontů

NOCHACHE

Pomáhá s rychlostí načítání webu

PHPSESSID

Slouží k identifikaci přihlášení

previousURL

Ukládá předchozí navštívenou stránku

referal

Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv

mccid a mceid

Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

SRV_id

Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

CookiesOK

Souhlas s použitím cookies

 

Analytická cookies

Google Analytics

Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu

https://policies.google.com/privacy

Smartlook a Smartsupp

Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu a komunikaci s klienty

https://www.smartlook.com/cs/help/bezpecnost-dat-a-pravni-informace/

Google Optimize

Použiváme jej k vyhodnocováním úspěsnosti a zlepšování webu

https://policies.google.com/privacy

 

Marketingová cookies

 

Google Adwords

Používáme Adwords k cílení reklamy

https://policies.google.com/privacy

Seznam Sklik

Používáme Sklik k cílení reklamy

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele

Facebook audience

Používáme Facebook k cílení reklamy

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Twitter

Používáme Twitter k cílení reklamy

https://twitter.com/en/privacy

Linkedin

Používáme Linkedin k cílení reklamy

https://legal.linkedin.com/dpa 1. Všechny tyto cookies jsou tzv. cookies první strany, tzn. jedná se o cookies z našich stránek. Přístup k nim má pouze naše webová stránka, nikoliv třetí strana.

 

IV.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
 • plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR při objednávce zboží,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) svým zákazníkům, na řádném fungování jeho webových stránek (osobní údaje získané prostřednictvím cookies), dále na vyřízení reklamací, stížností, vymáhání pohledávek a ochraně a uplatnění práv správce v soudním či správním řízení, vše podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas s registrací (vytvořením zákaznického účtu) a se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (daňové a účetní předpisy).
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • registrace na webové stránce G-moto (359126.myshoptet.com) a vytvoření zákaznického účtu pro snazší objednávání zboží;
 • zpracování a vyřízení Vaší objednávky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (uzavření a plnění smlouvy), 
 • plnění právních povinností vůči státu (uchování dokladů nezbytných dle daňových a účetních předpisů),
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 1. Ze strany správce nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,  ve smyslu čl. 22 GDPR.      

 

V.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje: 
 • po dobu vyplývající z daňových a účetních předpisů a po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (maximálně po dobu 11 let od ukončení smluvního vztahu), 
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu po dobu, než je odvolán tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však po dobu 10 let ,
 • v případě cookies dochází k jejich uchování maximálně po dobu 13 měsíců od posledního použití.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

VI.

Příjemci osobních údajů 

 1. Příjemci osobních údajů jsou třetí osoby (správci a/nebo zpracovatelé, kteří provádějí zpracování osobních údajů pro správce dle jeho pokynů), a to konkrétně subjekty:
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (např. poskytovatel softwaru a aplikací),
 • zajišťující marketingové služby.
 • účetní a daňový poradce, poskytovatel IT služeb.
 1. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR včetně získání informace o tom, zda, v jakém rozsahu, po jakou dobu a za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a komu byly zpřístupněny, 
 • právo opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
 • právo na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají, a to ve strukturovaném a strojově čitelném formátu přímo Vám, nebo jinému správci osobních údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
 1. Tato práva můžete uplatnit vůči správci na základě žádosti podané buďto písemně na adrese jeho sídla, nebo elektronicky na e-mailu, popř. na telefonním čísle, a to na kontaktních údajích uvedených v čl. I. těchto podmínek. 
 2. V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, , kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz), případně se obrátit na soud.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejm. opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Seznámení se s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a jejich přijetí v plném rozsahu potvrzujete na webových stránkách úřadu následujícím způsobem:
 • při registraci (založení zákaznického účtu) na webových stránkách správce,
 • přihlášením se k odběru obchodních sdělení (newsletterů) správce,
 • při odeslání objednávky z internetového objednávkového formuláře,
 • potvrzením vyskakovací lišty o použití cookies na webových stránkách správce
 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.6.2020